מדרגות מס לשנת 2018

מדרגות מס לשנת 2018

​​​​​​על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ותיקונים ששובצו בה במהלך השנים מוגדרים סוגים שונים של הכנסה, אשר מתחלקים לשני סוגי הכנסה עיקריים - הכנסה המגיעה מיגיעה אישית והכנסה שאיננה מיגיעה אישית. הכנסה מיגיעה אישית מוגדרת כהכנסה הכוללת כספים אשר התקבלו בתמורה לביצוע עבודה (משכורת שעתית, יומית, שבועית או חודשית לעובדים שכירים או הכנסות מעבודתו של עובד עצמאי), קצבאות שונות וכיו"ב. במקביל לה, קיימת ההכנסה שאיננה מיגיעה אישית, אשר מגיעה ממקורות שאיננו מגדירים כ"שכר עבודה", למשל, שכר דירה שמקורו השכרת נכס, פרי השקעות (כריביות או דיבדנדים) וכד'. בין שני סוגי ההכנסה הללו ישנם עוד מספר הבדלים, אולם, ככלל, ניתן לומר כי הכנסה שמקורה ביגיעה אישית הינה סוג ההכנסה השכיח כיום בישראל.

מדרגות המס בישראל 2018

שיטת מס ההכנסה הפרוגרסיבי אשר מוטלת על אזרחים ישראלים אמנם עוסקת בשני סוגי ההכנסות אותם הזכרנו, אולם, מאחר ומרבית האזרחים אשר הכנסתם איננה מגיעה כתוצאה מיגיעה אישית, מלווים באיש מקצוע אשר מייעץ להם באופן שוטף, הם אינם עומדים בפני הצורך להתמודד עם נתונים ופרטים. לעומתם, עבור שכירים ועצמאים (בעיקר בעלי עסקים קטנים), שהכנסתם מוגדרת כהכנסה מיגיעה אישית, נושא מדרגות המס מהווה אישו מהותי. מיסוי פרוגרסיבי משמעותו העיקרון כי ככל שההכנסה של אדם הינה גבוהה יותר, כך עולה שיעור המס אשר בתשלומו הוא מחויב ההכנסות החייבות במיסוי (כלומר, הכנסה לאחר שבוצעו בה ניכויים, קיזוזים או ניכוי הפטורים אשר להם זכאי עובד) מחולקות למספר מדרגות, שכל מדרגה כזו ממוסה בשיעור משלה, השונה מהמדרגות האחרות. שיעורי המיסוי של מדרגות המס משתנים ומתעדכנים בכל שנה.

כיצד מוגדרות מדרגות מס 2018? מהו המיסוי החל עליהן?

חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018) התשע"ז-2016 ואף פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] מפרטים את מדרגות המס, כמו גם את שיעורי המס בו מחויבת כל מדרגה:

בכל הנוגע להכנסה שלא מיגיעה אישית

 "שיעור המס ליחיד (תיקון מס' 234) תשע"ז-2016

  1. (א) המס על הכנסתו החייבת של יחיד בשנת המס יהיה כלהלן:

(1) על כל ₪ מ-238,800 השקלים החדשים הראשונים - 31%;

(2) על כל ₪ מ-238,801 ₪ עד 496,920 ₪ - 35%;

(3) על כל ₪ נוסף - 47%.

וכעת, נעבור למדרגות המס הנוגעות להכנסה מיגיעה אישית:

 (ב) (1) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) ובכפוף לאמור בפסקה (2), לגבי הכנסה חייבת בשנת המס מיגיעה אישית ולגבי הכנסה חייבת בשנת המס של יחיד שמלאו לו 60 שנים, יחולו שיעורים אלה:

(א) על כל ₪ מ-74,640 השקלים החדשים הראשונים - 10%;

(ב) על כל ₪ מ-74,641 ₪ עד 107,040 ₪ - 14%;

(ג) על כל ₪ מ-107,041 ₪ עד 171,840 ₪ - 20%;

(ד) על כל ₪ מ-171,841 ₪ עד 238,800 ₪ - 31%;

החוק מתייחס גם להכנסות אשר מוגדרות כגבוהות במיוחד:

"עפ"י סעיף 121ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 641,880 ₪ (53,390 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%. "הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121ב לפקודה."

כמה, באמת, תגבנה מכם רשויות המס?

לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש ינואר 2018 ואילך אשר פרסמה רשות המיסים, מקל על השכירים והמעסיקים את חישוב מדרגות מס ההכנסה להכנסות . להלן, טבלה שתעזור לכם להתמצא במדרגות המיסוי השונות להכנסה מיגיעה אישית, לנוחותכם:

הכנסה חודשית ב-₪ - בטווח שבין לבין

שיעור המס

מס מצטבר חודשי ב-₪ (טווח)

מס מצטבר שנתי ב-₪ (בקירוב)

הכנסה מצטברת שנתית ב-₪ (בקירוב)

עד 6,240

10%

624

7,488

עד 74,880

מ- 6,241 עד 8,950

14%

מ-873.74 עד 1,253

מ-10,484.88 עד 15,036

מ- 74,881 עד 107,400

מ- 8,951 עד 14,360

20%

מ-1,790.2 עד 2,872

מ-21,482.4 עד 34,464

מ- 107,401 עד 172,320

מ- 14,361 עד 19,960

31%

מ-4,451.91 עד 6,187.6

מ-53,422.92 עד 74,251.2

מ- 172,321 עד 239,520

מ- 19,961 עד 41,530

35%

מ-6,986.35 עד 14,535.5

מ-83,836.2 עד 174,426

מ- 239,521 עד 498,360

מכל שקל נוסף

47%

מ-19,519.57 ומעלה

מ-234,234.8 ומעלה

 


מדרגות המס על הכנסות שאינן מיגיעה אישית ב- ₪

שיעור המס

הכנסה שנתית

שיעור המס

הכנסה חודשית

31%

עד 239,520

31%

עד 19,960

35%

מ- 239,521 עד 498,360

35%

מ- 19,961 עד 41,530

47%

מכל שקל נוסף

47%

מכל שקל נוסף


דוגמת תחשיב שתמחיש זאת:

ניקח לדוגמה עובד שכיר שהכנסתו החייבת במס היא 9,500₪:

על 6,240₪ ראשונים ישלם העובד 10% - מס של 624₪

על ההכנסה במדרגה הבאה (6,241-8,950) יבוצע חישוב של 8,950-6,240=2,709 מתוכם נוציא 14% (שהם אחוזי המיסוי על מדרגה זו) 2,709₪ X 14% = מס של 379.26₪

על ההכנסה במדרגה השלישית (8,951-14,360) יבוצע חישוב של 9,500-8,951 = 549 שמתוכם נוציא 20% (שהם אחוזי המיסוי על מדרגה זו) 549 ₪ X 20% = מס של 109.8₪

ע"פ טבלת מדרגות מס ההכנסה לשכירים על שכר חודשי של 9,500₪ אמור להיות משולם מס של 1,113.06₪. אבל, זהו המס שאותו אתם אמורים לשלם לפני ניכוין של נקודות הזיכוי, שכל אחת מהן, ערכה 216 ₪ (נכון לעת כתיבת המאמר). כך, שלמשל, אם יש לכם 2.25 נקודות זיכוי אוטומטיות מאחר ואתם תושבי ישראל, כבר הרווחתם: 2.25 X 216 ₪ = 486₪, יש להפחית את הסכום מאותם 1,113.06₪. כלומר, בפועל, תשלמו רק מס הכנסה של 627.06 ₪ לחודש.

יצירת קשר

שם מלא

מספר טלפון

דוא"ל

הודעה

שלח